Algemene Leden Vergadering | DO 19-11-20 | 20:00 UUR

Geachte (ere)leden / ouders en verzorgers,

Op donderdag 19 november 2020 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.

We nodigen graag alle leden (18+) of vertegenwoordigers van leden (<18) hiervoor uit.
Vanwege de corona maatregelen is de ALV dit jaar digitaal via Microsoft teams. De vergadering zal digitaal worden opgenomen.
U kunt zich opgeven bij onze verenigingsmanager: Michael Zandbergen |  michael@dedolfijn.com
U krijgt een week van tevoren de uitnodigingslink voor de vergadering. 
Wij verzoeken u vriendelijk om vragen vooraf schriftelijk in te dienen bij het dagelijks bestuur |  bestuur@dedolfijn.com 

Datum: 19-11-2020
Locatie: Digitaal via Microsoft Teams
Aanvang: 20:00 uur Inloggen mogelijk vanaf: 19:45 uur

De jaarstukken worden op verzoek toegestuurd.
Aanvraag indienen bij michael@dedolfijn.com

AGENDA
Agendapunt 1 Notulen ALV 2019-2020
Agendapunt 2 Ingekomen stukken
Agendapunt 3 Uitreiking speciale waarderingen
Agendapunt 4 Terugblik en Financiële stukken
Agendapunt 5 Verslag kascommissie
Agendapunt 6 Jaarverslagen

Pauze 21:00 Hervatting 21:15

Agendapunt 7 Benoeming commissies en bestuursleden
Agendapunt 8 Rondvraag

Afsluiting 22:00

Met vriendelijke groeten,

Michael Zandbergen
Verenigingsmanager

Namens het Dagelijks Bestuur
- Jack Vork (voorzitter)
- Michelle Kavadjaja (penningmeester)
Nieuws Overzicht