Algemene Leden Vergadering | DO 22-11 19:30 UUR

Geachte (ere)leden / ouders en verzorgers,

Op donderdag 22 november 2018 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.

We nodigen graag alle leden (18+) of vertegenwoordigers van leden (<18) hiervoor uit. 

Datum: 22-11-2018
Locatie: Clubhuis 
Aanvang: 20:00 uur Inloop: 19:30 uur

De jaarstukken worden op verzoek toegestuurd.
Aanvraag indienen bij michael@dedolfijn.com

AGENDA
Agendapunt 1 Notulen ALV 2017-2018
Agendapunt 2 Uitreiking speciale waarderingen 
Agendapunt 3 Ingekomen stukken 
Agendapunt 4 Financiële stukken 
Agendapunt 5 Verslag kascommissie 
Agendapunt 6 Jaarverslagen

Pauze 21:00 Hervatting 21:15

Agendapunt 7 Benoeming commissies 
Agendapunt 8 Rondvraag

Afsluiting 22:00

Met vriendelijke groeten,

Michael Zandbergen
Verenigingsmanager

Namens het Dagelijks Bestuur 
- Jack Vork (voorzitter) 
- Carola Vork (secretaris) 
- Michelle Kavadjaja (penningmeester)

Nieuws Overzicht